USPJESI FIRME:


ISO 9001:2015 - STANDARD POLITIKE KVALITETA

ISO (International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za normizaciju) je svjetska federacija nacionalnih tijela za normizaciju, a međunarodna norma ISO 9001:2015 predstavlja zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom utemeljene na procesnom pristupu koji uključuje Demingov krug (Plan-Do-Check-Act) uz uvažavanje rizika. Procesni pristup bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način. Svaka tvrtka ili organizacija ima određen broj više ili manje povezanih procesa čije je odvijanje, u konačnici, od važnosti za kvalitetu proizvoda/ usluge. Pri tome je vrlo često rezultat jednog procesa izravni ulaz u sljedeći proces pa je sustavno utvrđivanje procesa, a pogotovo njihovog uzajamnog djelovanja te upravljanje njima, osnovni cilj procesnog pristupa. Načelo koje je direktno vezano i koje se temelji na procesnom pristupu upravljanja organizacijom je načelo neprekidnog poboljšavanja, a ono je bazirano na činjenici da je stalno poboljšavanje sveukupnih radnih sposobnosti organizacije krajnji cilj svake organizacije s uspostavljenim sustavom upravljanja kvalitetom. Metodologija se temelji na prethodno primijenjenom procesnom pristupu i činjenici da se s identificiranim poslovnim procesima poduzimaju radnje koje opisuje Demingov krug: P – D – C - A P (eng. plan) – planiranje i uspostavljanje ciljeva i procesa nužnih za ostvarivanje rezultata u skladu sa zahtjevima kupca i politikom organizacije D (eng. do) – primjena tih procesa C (eng. check) – nadziranje i mjerenje procesa i proizvoda s obzirom na postavljenu politiku, ciljeve i zahtjeve A (eng. act) – poduzimanje radnji za daljnje poboljšavanje procesa Interakcija PDCA metodologije i procesnog pristupa čine bit sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001. Neprekidnim ponavljanjem radnji planiraj - P (eng.plan), učini - D (eng.do), provjeri - C (eng.check) i djeluj - A (eng.act) za svaki identificirani poslovni proces ili podproces neke organizacije stvaraju se preduvjeti za ostvarivanje konačnog cilja, a to je neprekidno poboljšanje ukupne učinkovitosti uspostavljenog sustava.

SA 8000:2014 - STANDARD DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Ova norma određuje auditiranje i certifikaciju sukladnosti za društvenu odgovornost. Zahtjevi norme su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Njome se mogu koristiti unutrašnje i vanjske strane, uključujući certifikacijska tijela.

SADRŽAJ NORME:

1 Uvod
2 Normativni elementi i njihova interpretacija
3 Definicije
4 Zahtjevi za društvenu odgovornost

ZAHTJEVI DRUŠTVENA ODGOVORNOST;
1 Dječji rad
Norma propisuje kako organizacija ne smije koristiti djecu za rad niti s njima ugovarati poslove. Organizacija mora imati uspostavljena dokumentirana pravila u kojima je naznačena da se djeca ne smiju koristiti za rad. Ako organizacija zapošljava mlade radnike koji se još školuju radno vrijeme smije biti samo poslije škole. Mladi radnici ne smiju raditi vrstu posla koja bi mogla ugroziti njihovo zdravlje.

2 Prisilni i obavezni rad
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija niti u kojem slučaju ne smije prisiljavati svoje radnike na prisilni rad. Radnici mogu raditi u svoje ugovoreno radno vrijeme i nakon toga imaju pravo ići na zasluženi odmor. Poslije radnog vremena ih se ne smije zadržavati niti ucjenjivati sa plaćom da moraju ostajati duže na poslu.

3 Zdravlje i sigurnost
Organizacija mora osigurati svojim radnicima sigurno radno okruženje. Vrsta rada ne smije štetiti njihovom zdravlju. Organizacija mora zadužiti nekoga iz uprave tko će se brinuti za uvjete rada. Potrebno je propisati postupak kako se provodi sigurnost na radu i briga o zdravlju svih zaposlenika. Organizacija mora uspostaviti postupke za pronalaženje mogućih kritičnih situacija koje bi mogle ugroziti zdravlje radnika. Organizacija mora osigurati zadovoljavajuće uvjete čistoće radnih prostorija i prikladan sanitarni čvor i dostupan izvor vode za radnike.

4 Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
Ovaj zahtjev propisuje kako svaki radnik ima pravo na udruživanje i organiziranje udruga preko kojih će ostvarivati svoja prava na siguran rad. Organizacija ne smije sprječavati udruživanje radnika niti im postavljati uvjete ili na bilo koji način onemogućavati udruživanje.

5 Diskriminacija
Organizacija ne smije na bilo koji način diskriminirati svoje radnike. To se odnosi na zapošljavanje, omogućavanje izobrazba, napredovanje radnika, spol radnika, godine starosti, politička uvjerenja itd.

6 Disciplinske mjere
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija mora poštovati svoje radnike i prema svima se odnositi na takav način da se ne ugrožava dostojanstvo radnika.

7 Radno vrijeme
Propisano je da se organizacija mora pridržavati međunarodnih odredbi i nacionalnog zakonodavstva o vremenu trajanja dnevnog, tjednog i mjesečnog rada. Normalni radni tjedan ne smije biti duži od 48 sati. Svaki prekovremeni rad smije biti samo dobrovoljan i za taj rad ranik mora biti primjereno nagrađen. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 12 sati tjedno.

8 Nagrade
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija mora jasno propisati prava radnika i prava na nagrade. Sa svojim pravima svi radnici moraju biti upoznati.

9 Sustav upravljanja
Ovaj posljednji zahtjev se odnosi na uspostavljeni sustav upravljanja u organizaciji. Organizacija mora imati svoju politiku kvalitete prema društvenoj odgovornosti sukladnu ovoj normi. Mora biti uspostavljena i implementirana dokumentacija sustava upravljanja. Mora se zadužiti predstavnik uprave koji će se brinuti za sustav upravljanja prema ovoj normi. Uprava mora ocjenjivati uspješnost uspostavljenog sustava i omogućavati potrebna poboljšavanja. Svi zahtjevi ove norme moraju biti jasno propisani i primjenjivi u svakodnevnom radu. Mora biti uspostavljen sustav upravljanja nesukladnostima i popravnim radnjama. Organizacija mora upravljati i čuvati sve zapise kako bi dokazala da uspješno primjenjuje ovu normu.

Visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, nizak kreditni rizik.
CERTIFIKAT BONITETA A+ 2020 

Sretni smo i ponosni što nam je CompanyWall 2020. g dodijelio A + Certificate Credit Excellence. 

Firma koja je zaslužila bonitetnu ocenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizicno poslovanje u buducnosti. S takvim preduzecem ostale firme mogu kvalitetno i uspešno da saraduju, a uspešno poslovanje ce se nastaviti i u buducnosti.